STICHTING OORDEEL ZELF

STICHTING OORDEEL ZELF

Over de stichting

1. De stichting heeft ten doel:
het bevorderen van een tegengeluid bij het optreden van de overheid of overheidsdiensten, in gevallen waarbij die instantie bij haar optreden niet gebaseerd is op feiten en kennis en/of zondigt tegen de principes van integriteit en transparantie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. rapporten te maken ofte laten maken, waarmee het falend optreden wordt blootgelegd, en de inhoud ervan via oude en nieuwe media naar buiten te brengen, zodat iedereen, en met name de belanghebbenden, toegang hebben tot deze informatie;
b. een vraagbaak te vormen ofte laten vormen voor belanghebbenden; en
c. in bijzondere gevallen belanghebbenden of groepen van belanghebbenden te ondersteunen bij hun acties tegen dit falend optreden.”-